Πολιτική Απορρήτου

 1. Σχετικά με μας

  Καλώς ήρθατε στη πολιτική απορρήτου της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο DIMITRIS CARS. Σεβόμαστε το ιδιωτικό απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα πολιτική απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με το πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ως πελάτη, και σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στο ιδιωτικό απόρρητο και με τον τρόπο που προστατεύεστε από τη νομοθεσία. Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

  Διαθέτετε όλα τα δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 2016/679 της EE και γενικά της σχετικής ευρωπαϊκής και  εθνικής νομοθεσίας. Θα επεξεργαζόμαστε τα  δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο όταν ο νόμος μας επιτρέπει. Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  - Όταν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας να το κάνουμε.
  - Όταν πρέπει να εκτελέσουμε τη σύμβαση που ετοιμαζόμαστε να συνάψουμε ή έχουμε ήδη συνάψει με εσάς.
  - Όταν είναι απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντά μας (ή τα συμφέροντα τρίτου) και τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.
  - Όταν πρέπει να συμμορφωθούμε προς μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση.
  - Όταν επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.

 2. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

  Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε οι ίδιοι με  τη θέληση σας κι αφού έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, όταν η επεξεργασία είναι    απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, ή για να ληφθούν μέτρα μετά από αίτημά σας, πριν από την κατάρτιση της σύμβασης και πιο συγκεκριμένα ως σκοποί ορίζονται: η μίσθωση αυτοκινήτων προς τρίτους, με ή χωρίς οδηγό, η πώληση αυτοκινήτων σε τρίτους.

 3. Κατηγορίες πληροφοριών που συλλέγουμε

  Διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε, να αποθηκεύουμε και να μεταφέρουμε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το πρόσωπό σας, τα οποία έχουμε ομαδοποιήσει ως εξής:

  Δεδομένα ταυτότητας περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο (Επωνυμία για τις Ατομικές Επιχειρήσεις), πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Δελτίο Ταυτότητας(Αριθμός, ημερομ.εκδοσης/ληξης και τόπος εκδόσης), ή Διαβατήριο (Αριθμός, ημερομ.εκδοσης/ληξης και τόπος εκδόσης), Άδεια διαμονής, Άδεια Οδήγησης σε ισχύ (Αριθμός, ημερομ.εκδοσης/ληξης και τόπος εκδόσης).

  Δεδομένα επικοινωνίας περιλαμβάνουν τη διεύθυνση κατοικίας, Email, Φαξ και αριθμούς τηλεφώνου.

  Οικονομικά δεδομένα περιλαμβάνουν τον ΑΦΜ, τραπεζικό λογαριασμό, στοιχεία κάρτας πληρωμής, ένδειξη εξαίρεσης από ΦΠΑ, δραστηριότητα (για τις Ατομ.Επιχ.), ΔΥΟ (για τις Ατομ.Επιχ.), έδρα (για τις Ατομ. Επιχ.).

  Στοιχεία Πιστοληπτικού Ελέγχου και Νομιμοποιητικά έγγραφα (για τις Ατομ.Επιχ.)

  Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα σε καμιά δραστηριότητά μας ή χώρα παρουσίας μας εξαιρουμένων των στοιχείων σχετικά με την υγεία σας, τα οποία παραλαμβάνουμε με την συναίνεσή σας, σε περίπτωση όπου υποστείτε τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα, μόνο προκειμένου να τα διαβιβάσουμε στην ασφαλιστική εταιρεία, όπου ασφαλίζουμε το όχημα μας.

 4. Πώς συλλέγουμε τις πληροφορίες σας

  Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού  χαρακτήρα για εσάς, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όταν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται απευθείας από εμάς στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών μας, είτε σε άλλους φυσικούς χώρους στους οποίους δραστηριοποιείται νόμιμα η εταιρεία μας. Συλλέγουμε τα στοιχεία σας επίσης, όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας, όταν χρησιμοποιείτε τα τηλεφωνικά μας κέντρα ή τυχόν εφαρμογές μας για κινητά, όπως και το Email της εταιρείας μας. Οποιοδήποτε χρήστης/πελάτης να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας χωρίς να  δώσει κάποια προσωπική πληροφορία.

  Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από πελάτες ή οδηγούς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης βραχυχρόνιος ή μακροχρόνιος μίσθωσης ή πώλησης αυτοκινήτου, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, άδεια οδήγησης, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ΑΦΜ,κτλ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρ.3)

  Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα με την συναίνεση σας με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων πηγών, ως ορίζονται ανωτέρω.

 5. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

  Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας προσκοπικού χαρακτήρα μόνο όσο  χρειάζεται  προκειμένου  να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανόμενης της εκπλήρωσης  οποιαδήποτε νομικής η λογιστικής υποχρέωσης ή υποχρέωσης αναφοράς.

  Για τον προσδιορισμό της κατάλληλης περιόδου  διατήρησης  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξετάζουμε την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον πιθανό κίνδυνο πρόσκλησης βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και εάν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές επιταγές.

  Τα φορολογικά δεδομένα του Πελάτη διατηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα ετών από το έτος έκδοσης  του εκάστοτε φορολογικού παραστατικού για τις ανάγκες  του ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές στα πλαίσια  της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων. Δεδομένα που σχετίζονται με την θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων της εταιρείας ή τρίτου, ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε Διοικητικής αρχής, διατηρούνται για χρονικό διάστημα από τον χρόνο γέννησης των απαιτήσεων της εταιρείας και έως είκοσι ετών και σε κάθε περίπτωση για  τυχόν επιπλέον χρονικό διάστημα μέχρι την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και μέχρι τη λήξη των εκατέρωθεν πιθανώς δικαστικών διεκδικήσεων.  Η Εταιρεία ενδέχεται να διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας αυτών εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωση της, η οποία τυχόν πηγάζει από οποιαδήποτε σχετική διάταξη νόμου.

 6. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

  Έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 7. Ποιοι είναι οι αποδεκτές των Δεδομένων σας

  Η εταιρεία μας εγγυάται ότι  δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λ.π των Δεδομένων σας σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο  καθίσταται υποχρεωτικό από την κειμένη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς  φορείς/αρχές. Πρόσβαση  στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας , το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας  και συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εναρμονιστεί με τις διατάξεις του κανονισμού 2016/679 της EE και   επεξεργάζονται τα Δεδομένα  σας ως από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ή ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

  Οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μας ασφαλιστικές εταιρίες. Οι εταιρίες ενοικιάσεως αυτοκινήτων με τις οποίες μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες μας στις ενοικιάσεις  αυτοκινήτων, οι οποίες ενδέχεται    να περιλαμβάνουν τις προσωπικές πληροφορίες της κράτησης σας, που καταχωρήθηκαν μέσω αντίστοιχης  εφαρμογής. Τα Δεδομένα σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, χωρίς  την προηγούμενη  ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.  Γίνεται μνεία ότι προσωπικά  δεδομένα διαβάζονται και προς χώρες εκτός E.E (για την εξυπηρέτηση κρατήσεων εκτός E.E), υπό τον όρο ότι αυτές διαθέτουν δικό τους νομοθετικό πλαίσιο, επαρκές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

  Ο λογιστής  ελέγχει οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας. Συνεργαζόμενες εταιρίες στην μίσθωση οχημάτων. Πάροχοι νομικών υπηρεσιών (δικηγόροι, δικηγορικές εταιρίες) για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας μας έναντι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, δικαστικών και  διοικητικών αρχών, ανεξάρτητων αρχών και φορέων.

 8. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες και Υποεκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας.

  Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την εταιρεία:
  - Να τηρούν εχεμύθεια,
  - Να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
  - Να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
  - Να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως  τον Κανονισμό 679/2016/EE (άλλως GDPR),
  - Ότι έχουν λάβει γνώση και τηρούν όλες τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 9. Τα δικαιώματα σας.

  Έχετε τα δικαιώματα να:

  Αιτηθείτε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αίτηση πρόσβασης υποκείμενου δεδομένων Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να επιβεβαιώσετε ότι  τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

  Αιτηθείτε διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δυνατότητα να  διορθώσετε ατελή ή ανακριβή δεδομένα ή να συμπληρώσετε δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να επικυρώσετε την ακρίβεια των νέων  δεδομένων που μας παρέχετε.

  Αιτηθείτε διαγράφη των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα με την επιφύλαξη του χρόνου διατήρησης που αναγράφεται στην παράγραφο 5, ωστόσο όπως γνωρίζετε ενδεχομένως να μην είμαστε πάντοτε σε θέση να συμμορφωθούμε προς το αίτημα σας για διαγραφή για συγκεκριμένους νομικούς λόγους για τους οποίους θα σας ειδοποιήσουμε, αν κρίνεται απαραίτητο, με την υποβολή του αίματος σας.

  Αιτηθείτε στην επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όταν εκτιμάτε ότι παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να Αιτηθείτε όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για άμεσες προωθητικές ενέργειες.

  Αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στις παρακάτω περιπτώσεις: (α) αν θέλετε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων. (β) όταν η χρήση των δεδομένων εκ μέρους μας είναι αθέμιτη. αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους από  εμάς,(γ) όταν επιθυμείτε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ακόμα κι αν δεν τα ζητάμε, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για σας  προκειμένου να επικυρώσετε, ασκήσετε ή υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις, ή(δ) έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων σας από εμάς αλλά πρέπει να επιβεβαιώσετε αν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να το κάνουμε.

  Αιτηθείτε τη διαβίβαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε εσάς η σε τρίτο. Θα παρέχουμε σε εσάς,  ή σε τρίτο που υποδεικνύετε, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη κοινή μορφή μηχανικής αναγνώσιμη. Το συγκεκριμένο δικαίωμα αφορά  μόνο σε πληροφορίες τις οποίες λάβαμε με τη συγκατάθεσή  σας κατά τη σύναψη της σύμβασης  ή μεταγενέστερα, έως τον χρόνο υποβολής του αιτήματος.

  Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας σε περίπτωση που διαπιστώσετε και μπορείτε να τεκμηριώσετε ότι αυτή έχει πάψει να είναι σύννομη. Ωστόσο  αυτό είναι κάτι  που δεν μπορεί να επηρεάσει τη σύννομη επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν αποσύρετε τη  συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες σε εσάς.

  Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω, επικοινωνήστε  μαζί μας.

 10. Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα  πολιτική απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αιτήματος άσκησης των νόμιμών δικαιωμάτων σας, μπορείτε να αποστείλετε e-mail ηλεκτρονική διεύθυνση: liodim@yahoo.gr

  Επιφυλάσσεστε του δικαιώματός σας να υποβάλετε παράπονά ανά πάσα στιγμή στην επιβλέπουσα  αρχή της χώρας σας σχετικά με ζητήματα προστασίας δεδομένων. Στην Ελλάδα, αυτή η αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και  μπορείτε να βρείτε σχετικές λεπτομέρειες μέσω της ακόλουθης  σύνδεσης: www.dpa.gr(http://www.dpa.gr). Θα εκτιμούσαμε ωστόσο αν μας δινόταν  η ευκαιρία να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας πριν προσεγγίσετε την αρχή προστασίας δεδομένων και γι΄αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με μας αρχικά, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται παραπάνω.

 11. Αμοιβή

  Δεν θα χρειαστεί να καταβάλλετε κάποια αμοιβή ή τέλος για να προελαύνετε τα δεδομένα το δικαίωμα να χρεώνουμε εύλογη αμοιβή  αν η αίτησή σας είναι ολοφάνερα αβάσιμη, επαναλαμβανόμενη ή καταχρηστική.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμα σας να προσπελάσετε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (Η να ασκήσετε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα σας).  Πρόκειται για ένα μέτρο προστασίας που εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποκαλύπτονται σε κανένα πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά  σας, ώστε να μειώσουμε τον χρόνο    απάντησης.

 12. Χρονικό όριο απάντησης.

  Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα εντός ενός μήνα. Ενδεχομένως να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο από έναν μήνα για να απαντήσουμε στο αίτημά σας, αν το αίτημά σας  είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλλει μια σειρά από αιτήματα. Σε αυτήν την περίπτωση θα σας ειδοποιήσουμε προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά.

 13. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής.

  Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα πολιτική και ν; εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος.